Kierowcy zawodowi

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C i kategorii D oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Warunki uczestnictwa:

  • Zgodnie z art. 39b.1 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.07 Nr.125 poz.847) do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe.
  • Studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt.
  • Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Zaświadczenie lekarskie wykazujące brak przeciwwskazań do zawodu kierowcy, dodatkowo aktualne badanie psychotechniczne.